МисијаПревземање на обврските за постапување со отпадни батерии и акумулатори од правни лица како

Колективен постапувач

Зошто да ги рециклираме акумулаторите?

• Акумулаторите се произведени од вредни и ретки суровини • До 97% од акумулаторите може да биде успешно рециклирана. • батериите содржат разни опасни хемикалии и метали кои може да се штетни за животната средина доколку се отстранат во депонија. • новото законодвство од 2011 година наведува дека трошоците за собирање, третирање и рециклирање на акумулаторите треба да бидат исполнети од страна на производителите.

"Батериите и акумулаторите ќе станат вреден ресурс кој понатаму ќе може да се користи за обезбедување други неопходни ресурси..." Закон за управување со отпадни батерии и акумулатори